فیزیوتراپی

با بهره گیری از دستگاه های (TEN/FARADIC-IR-ULTRASOUND) و هیدروتراپی امکان بهبودی هر چه سریع تر ضای