جراحی و ICU

انواع جراحی های ارتوپدی ، بافت نرم ،میکروسرجری و پرندگاندر این بخش انجام میشود . بستری حیوانات ضعی…